INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE

  • Chair

Zuyu Chen (China Institute of Water Resources and Hydropower Research, China)

  • Co-Chairs

Bao, Xiao-Yi (University of Ottawa, Cananda)
Ansari, Farhad (University of Illinois at Chicago, USA)

  • Members

Chang, Ki-Tae  (Korea)
Cui, Peng (China)
Huang, Anbin (Taiwan, China)
Lai, Yuanming (China)
Lopez-Higuera, Jose M. (Spain)
Ou, Jinping (China)
Spencer, Billie F.  (USA)
Thévenaz, Luc (Swiss)
Wang, Sijing (China)
Wu, Zhi-Shen (Japan)
Yin, Jian-Hua (Hong Kong, China)
Zimmie, Thomas F. (USA)

Leave a Reply