ORGANIZING COMMITTEE

  • Chair

Shi, Bin, Nanjing University, China

  • Secretary-General

Zhu, Hong-Hu, Nanjing University, China

  • Deputy Secretary-General

Zhang, Dan, Nanjing University, China
Wei, Guangqing, Suzhou Nanzee Sening Co. Ltd, China

  • Members
Cai, Jin-Bao, China
Cui, Heliang, China
Ding, Yong, China
Fang, Haidong, China
Gao, Jun-Qi, China
Gao, Lei, China
Guo, Tuan, China
Han, Dong-Ya, China
Huang, Yu, China
Liu, Chun, China
Lu, Yi,China
Ma, Ji,China
Pei, Hua-Fu,China
Piao, Chun-De,China
Sui, Haibo, China
Sun, Jian, China
Suo, Wen-Bin, China
Tang, Chao-Sheng, China
Wang, Bao-Jun, China
Wang, Jing, China
Xi, Jun, China
Xu, Hong-Zhong,China
Ye, Xiao-Wei,China
Zhang, Jie,China
Zhang, Wei ,China
Zhang, Yong , China
  • Secretariat
Gu, Xia
Gu, Kai
Yan, Jun-Fan