ORGANIZING COMMITTEE

  • Chair

Shi, Bin (Professor, Nanjing University, China)

  • Secretary General

Zhu, Hong-Hu (Associate Professor, Nanjing University, China)

  • Deputy Secretary General

Zhang, Dan (Associate Professor, Nanjing University, China)
Wei, Guangqing (CEO, Suzhou Nanzee Sening Co. Ltd, China)

  • Members
Cai, Jin-Bao, China
Chen, Jian, China
Cheng, Gang, China
Cui, Heliang, China
Ding, Yong, China
Fang, Haidong, China
Gao, Jun-Qi, China
Gao, Lei, China
Gu, Kai, China
Guo, Tuan, China
Han, Dong-Ya, China
Liu, Chun, China
Lu, Yi, China
Ma, Ji, China
Pei, Hua-Fu, China
Piao, Chun-De, China
Qiao, Zhong-Fa, China
Su, Lijun, China
Sui, Haibo, China
Sun, Hongyue, China
Sun, Li, China
Sun, Jian, China
Suo, Wen-Bin, China
Tang, Chao-Sheng, China
Wang, Bao-Jun, China
Wang, Jing, China
Wang, Tao, China
Wang, Yujie, China
Xi, Jun, China
Xu, Hong-Zhong, China
Ye, Xiao-Wei, China
Zhang, Jie, China
Zhang, Wei, China
Zhang, Yong, China
  • Secretariat
Zhang, Lei
Zhu, Bao
Song, Yuanyuan
Luo, Xiaowei