ORGANIZING COMMITTEE

  • Chair

Shi, Bin (Professor, Nanjing University, China)

  • Secretary General

Gu Kai (Associate Professor, Nanjing University, China)

  • Members
Cheng, Gang
Cheng, Qing
Cui, Heliang
Ding, Yong
Fang, Haidong
Gao, Junqi
Gao, Lei
Gong, Xvlong
Liu, Chun
Lu, Yi
Ma, Ji
Pei, Huafu
Piao, Chunde
Sui, Haibo
Su, Jingwen
Sun, Yijie
Suo, Wenbin
Tang, Chaosheng
Wang, Baojun
Wang, Jing
Wang, Tao
Wei, Guangqing
Xu, Hongzhong
Yan, Jisong
Yuan, Ming
Zhang, Dan
Zhang, Jie
Zhang, Wei
Zhu, Honghu
  • Secretariat
He, Jian-Hui
Huai, Yi-Jun
Yin, Jun
Zhang, Chengcheng