ORGANIZING COMMITTEE

  • Chair

Shi, Bin (Professor, Nanjing University, China)

  • Secretary General

Gu Kai (Associate Professor, Nanjing University, China)

  • Members
Cao, Jinbao
Chen, Jian
Cheng, Gang
Cheng, Qing
Cui, Heliang
Ding, Yong
Fang, Haidong
Gao, Junqi
Gao, Lei
Guo, Tuan
Han, Dongya
Liu, Chun
Lu, Yi
Ma, Ji
Pei, Huafu
Piao, Chunde
Qiao, Zhongfa
Su, Lijun
Sui, Haibo
Sun, Hongyue
Sun, Li
Sun, Jian
Suo, Wenbin
Tang, Chaosheng
Wang, Baojun
Wang, Jing
Wang, Tao
Wang, Yujie
Wei. Guangqing
Xi, Jun
Xu, Hongzhong
Ye, Xiaowei
Zhang, Dan
Zhang, Jie
Zhang, Wei
Zhang, Yong
Zhu, Honghu
  • Secretariat
He, Jian-Hui
Huai, Yi-Jun
Yin, Jun
Zhang, Chengcheng