ACADEMIC COMMITTEE

• Chairman

Man-Chao He (Academician of the Chinese Academy of Science; Professor, China University of Mining and Technology, China)

• Vice-chairmen

Lienhart, Werner (Professor, Graz University of Technology, Austria)

Méndez, Alexis (President of MCH Engineering LLC, USA)

• Members (Alphabetical Order)

Farhad Ansari (USA)
Xiao-Yi Bao (Canada)
De-Suo Cai (China)
Jin Chai (China)
Ki-Tae Chang (Korea)
Mun-Fai Chong (Malaysia)
Yong-Kang Dong (China)
Neil Dixon (UK)
Fei Dai (USA)
Branko Glisic (USA)
Wolfgang Habel (Germany)
Zu-Yuan He (China)
Jian-Xin Hua (China)
An-Bing Huang (Taiwan, China)
Daniele Inaudi (Switzerland)
Hilary Inyang (USA)
Yong-Gang Jia (China)
Assaf Klar (Israel)
Katerina Krebber (Germany)
Sze Chiang Kuang (Singapore)
Il-Bum Kwon (Korea)
Heng-Xing Lan (China)
Lopez-Higuera, Jose (Spain)
Chuan Li (China)
Hui Li (China)
Xiong, Yu (USA)
Luigi Zeni (Italy)
Ping-Song Zhang (China)

Wen-Ping Li (China)
Zhen-Hong Li (China)
Yi-Qing Ni (Hong Kong, China)
Nils Nöther (Germany)
Luciano Picarelli(Italy)
Jian-Jin Qiu (China)
Juoko Saarela (Finland)
Luca Schenato (Italy)
Bin Shi (China)
Zhen-Ming Shi (China)
Kenichi Soga (USA)
Billie Spencer (USA)
Aleksey Strelnikov (Russia)
Sun, Tong (UK)
Chun-An Tang (China)
Hui-Ming Tang (China)
Michaela Todd (USA)
Luc Thévenaz (Switzerland)
Fa-Quan Wu (China)
Zhi-Shen Wu (China)
Xiong-Yao Xie (China)
Bin Xu (China)
Ji-Song Yan (China)
Yao-Wen Yang (Singapore)
Jian-Hua Yin (Hong Kong, China)
Qing Zhang (China)
Wan-Huan Zhou (Macao, China)
He-Hua Zhu (China)

The tentative members of academic committee are listed here. The final list will be updated soon.