ADVISORY COMMITTEE

• Chair

Chen Zuyu

• Members

Chen, Xiangsheng
Chen, Yunming
Cui, Peng
Du, Yanliang
Feng, Xiating
Gong, Xiaonan
Lai, Yuanming
Li, Shucai
Ou, Jinping
Peng, Jianbing
Song, Zhenqi
Wang, Fuming
Wang, Sijing
Yuan, Liang