CONTACTS

E-mail: osmg@nju.edu.cn
Website: https://www.fosmg.com/
Address: 163 Xianlin Ave., Nanjing, China
Postcode: 210023

Contact persons:
Prof. Kai Gu: +86-13851856337

Mr. Run Ma:  +86-18626154300 (SuZhou)

Ms. Yi-Jun Huai: +86-18061722756 (Conference Registration)

Mr. Zheng Zhang:  +86-18915430621 (Training course)